Poskytujeme služby a poradenství v oblastech

Strategické poradenství v energetice

Strategické a koncepční studie a analýzy, studie proveditelnosti, projektové řízení, školení, oponentní posudky, podpora v oblasti smluvních vztahů

Nové směry v energetice

Elektromobilita, energetické využití odpadu, smart grids, smart metering

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Ověření proveditelnosti záměru kogenerační výroby, zajištění financování a povolení, kontrola realizace

Obnovitelné zdroje energie

Ověření proveditelnosti záměru, zajištění financování a povolení, kontrola realizace

Teplárenství

Strategie obnovy a rozvoje stávajících zdrojů, příprava nových zdrojů, vliv regulace EU, analýza trhu

Ekonomika a financování projektů v energetice

Ekonomické modely a analýzy, návrh financování, oceňování majetku, predikce cen

Fúze a akvizice (M&A)

Analýzy trhu a sektoru, identifikace akvizičních cílů a investorů, podpora investora nebo prodávajícího, zakládání společných podniků, restrukturalizace společnosti

Přenos, přeprava a distribuce

Podpůrné služby, výkonová přiměřenost, regulace EU, lokální distribuční soustavy, smart grids

Klasická energetika

Strategie obnovy a rozvoje stávajících zdrojů, příprava nových zdrojů, průmyslové zdroje, plynárenství, regulace EU

Jaderná energetika

Podpora investora v přípravě a realizaci nových zdrojů

Ekologické aspekty energetiky

Emise znečišťujících látek, povolenky CO2, čistá mobilita, EIA, IPPC

Legislativa a regulace

Analýza legislativy ČR a EU v oblasti energetiky a životního prostředí, dopadové studie, podpora státní správy při tvorbě legislativy

Významné reference a klienti

plte-logo

Studie dlouhodobého zajištění dodávek tepla pro spotřebitele v městě Plzni

Cílem této studie z roku 2016 pro společnost Plzeňská teplárenská bylo poskytnutí výhledu v oblasti zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou tepla v městě Plzni. Kromě samotných zdrojů tepla byly zohledněny možnosti rozvodů centrálního zásobování teplem (CZT) a pro případ identifikace nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po teple Euroenergy navrhla rámcová opatření vedoucí k vyřešení neuspokojivého stavu.

logo_ote

Činnosti pro operátora trhu s elektřinou

Euroenergy se významným způsobem podílela na přípravě a vzniku operátora trhu s elektřinou (nyní operátora trhu). V letech 1999 -2000 Euroenergy připravila a provedla výběrové řízení v rámci veřejné soutěže na dodavatele a provozovatele infrastruktury Operátora trhu s elektřinou v ČR (OTE).

cez-logo

Přípravná fáze 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín

V letech 2006 až 2014 se Euroenergy významně podílela na aktivitách investora ČEZ, a.s. v rámci přípravné fáze dostavby jaderné elektrárny v Temelíně. Jednalo se zejména o spolupráci na zpracování studie proveditelnosti a v souvislosti s přípravou výběrového řízení o spolupráci na zpracování poptávkové dokumentace, manuálu pro hodnocení nabídek včetně cenového benchmarku nabídek.

ceps-logo

Analýza potřeb a možných opatření k zabezpečení podpůrných služeb a regulačních výkonů v ES ČR v podmínkách budoucího trhu s elektřinou

Cílem této studie, kterou Euroenergy vypracovala v roce 2016, byla detailní analýza vstupních podmínek, potřeb a možných opatření k zabezpečení dostatečnosti podpůrných služeb a regulačních výkonů v ES ČR v podmínkách budoucího trhu s elektřinou s respektováním jeho změn ve střednědobém horizontu.

mpo-logo

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

V návaznosti na priority státní energetické koncepce týkající se koncepce rozvoje síťové infrastruktury pro zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu při požadovaném rozvoji distribuované výroby (zejména OZE) Euroenergy zajišťovala především odbornou podporu, administraci a koordinaci Národního akčního plánu pro Smart Grids.

press-centrum-ke-stazeni-logo-cez
02_Ceps
tta
rwe
unicredit-logo
eon-logo
ote-logo