ceps-logo

Analýza potřeb a možných opatření k zabezpečení podpůrných služeb a regulačních výkonů v ES ČR v podmínkách budoucího trhu s elektřinou

Cílem této studie, kterou Euroenergy vypracovala v roce 2016, byla detailní analýza vstupních podmínek, potřeb a možných opatření k zabezpečení dostatečnosti podpůrných služeb a regulačních výkonů v ES ČR v podmínkách budoucího trhu s elektřinou s respektováním jeho změn ve střednědobém horizontu.

Ve studii byl analyzován jak odhad budoucího vývoje trhu s elektřinou ve vazbě na změny na klíčových evropských trzích (především na trhu německém), tak výkonová přiměřenost zdrojové základny ČR přičemž hlavními zkoumanými body byly:

  • Rozbor příčin současného stavu na trhu s elektřinou
  • „State Aid Policy Directive“
  • Energetická politika Německa
  • Kapacitní mechanismy
  • Rozbor dokumentů energetické politiky EU

Stěžejní částí studie byla aktualizace výhledu dostupnosti podpůrných služeb v ČR, kdy Euroenergy vycházela z detailní znalosti české zdrojové základny a českého trhu s elektřinou.

Ve studii byla dále provedena analýza dopadů externích vlivů na výhled dostupnosti rezervních výkonů, na jejich strukturu a na možnou formu poskytování podpůrných služeb. Mezi základní externí vlivy, které byly předmětem této analýzy, patří především:

  • Zpřísňující se emisní limity pro spalovací zdroje
  • Implementace směrnice 2009/71/Euratom o jaderné bezpečnosti
  • Státní podpora výroby elektřiny a rozvoje OZE
  • Vliv velkoobchodních cen elektřiny na nabídku podpůrných služeb
  • Vliv zavedení přeshraničního obchodování s podpůrnými službami na nabídku služeb v ČR

Na základě analýzy výše uvedených oblastí a externích vlivů byl doporučen základní výčet opatření pro model zajišťování podpůrných služeb v ČR.