plte-logo

Studie dlouhodobého zajištění dodávek tepla pro spotřebitele v městě Plzni

Cílem této studie z roku 2016 pro společnost Plzeňská teplárenská bylo poskytnutí výhledu v oblasti zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou tepla v městě Plzni. Kromě samotných zdrojů tepla byly zohledněny možnosti rozvodů centrálního zásobování teplem (CZT) a pro případ identifikace nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po teple Euroenergy navrhla rámcová opatření vedoucí k vyřešení neuspokojivého stavu.

V části studie zaměřené na spotřebu tepla se Euroenergy kromě detailní analýzy historického a současného stavu dodávek tepla v městě Plzni zaměřila při odhadu budoucího vývoje zejména na následující očekávané vlivy a faktory:

  • Klimatické podmínky
  • Státní energetická koncepce
  • Územní energetická koncepce města Plzně
  • Očekávaný vývoj v oblasti úsporných opatření
  • Očekávaný vývoj v oblasti nových a stávajících odběrů

Na straně výroby tepla byly zhodnoceny jednotlivé zdroje tepla v CZT města Plzně a současný stav sítí CZT. Na základě zjištění v této části studie byly definovány varianty budoucího vývoje, které uvažovaly s očekávanými vlivy a faktory v oblasti výroby tepla, jako jsou:

  • Dostupnost tuzemského hnědého uhlí
  • Zpřísňující se emisní limity pro spalovací zdroje
  • Vývoj trhu s emisními povolenkami
  • Cena elektřiny
  • Investiční a provozní podpora

Jednotlivé varianty budoucího vývoje v oblasti zdrojů a sítí byly následně zkombinovány s očekávanou poptávkou po teple. Pro případ nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po teple byla navržena řešení neuspokojivého stavu.