Přenos, přeprava a distribuce

Přenos přeprava a distribuce elektřiny

Přenos přeprava a distribuce elektřiny

Doprava energie od zdroje ke spotřebiteli je u elektřiny zajišťována pomocí přenosové a distribuční soustavy, u plynu pomocí přepravní a distribuční soustavy a u tepla pomocí soustavy zásobování teplem.

Všechny uvedené dopravní systémy mají svá specifika, a to jak technická, tak legislativní a ekonomická.  Společnosti působící v uvedených odvětvích musejí mít podrobný přehled o evropské i české regulaci, která k tomuto byznysu neodmyslitelně patří.

Kromě detailní znalosti příslušné legislativy se společnost Euroenergy podílí na rozvoji chytrých sítí v České republice. Od samého počátku spolupracujeme na projektu Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) zaměřeném na nezbytný rozvoj české elektrizační soustavy, který bude klíčový pro bezpečné začlenění decentrálních intermitentních zdrojů do soustavy.

NABÍZÍME

 • Analýza české a evropské legislativy
  • Sledování vývoje legislativy
  • Analýza dopadů připravovaných změn legislativy (dopadové studie)
 • Příprava a koordinace strategických dokumentů v uvedených oblastech
  • Koordinace přípravy strategických dokumentů (národní akční plány, energetické strategie)
 • Analýzy trhu
 • Analýzy v oblasti smart technologií (cost-benefit analýzy)
 • Technicko-ekonomické hodnocení připravovaných projektů

REFERENCE

Našimi klienty jsou provozovatelé jednotlivých soustav a další společnosti, které hrají v jednotlivých odvětvích energetiky důležitou roli.

ceps-logo

Zapojení DECE a DSR do řízení rovnováhy ES ČR

Studie byla zaměřena na definici opatření pro zapojení DECE (včetně VTE, FVE, KGJ), spotřeby (DSR) včetně elektromobility do řízení rovnováhy ES ČR z pohledu PPS

mpo-logo

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

V návaznosti na priority státní energetické koncepce týkající se koncepce rozvoje síťové infrastruktury pro zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu při požadovaném rozvoji distribuované výroby (zejména OZE) Euroenergy zajišťovala především odbornou podporu, administraci a koordinaci Národního akčního plánu pro Smart Grids.

eon-logo

Role distributora elektřiny v podmínkách budoucího trhu s elektřinou

Projekt byl zaměřen na analýzu vstupních podmínek, potřeb a možných opatření k zabezpečení role distribuce elektřiny ve společnosti E.ON Distribuce, a.s. v podmínkách budoucího trhu s elektřinou s respektováním jeho změn ve střednědobém horizontu.

DALŠÍ REFERENCE

pre-logo
ts
cps
cez-distribuce